สิ่งที่เราเสนอให้กับผู้สนับสนุนของเรา

ที่หลงรักระบบนิเวศน์ ..

การจัดการเถ้าความร้อนทัลเชอร์

การจัดการความร ู ของกรมการทหารช าง Knowledge Management๒.๓ คณะอน กรรมการฝ ายพ ฒนาฐานความร และเคร อข ายการจ ดการความร ของ กช. ๒.๔ คณะอนุกรรมการฝ ายติดตามและประเมินผลการจัดการความรู ของ กช.พื้นฐานการจ ัดการความร ู Knowledge Management Overview6 Thailand Productivity Institute สถาบ นเพ มผลผล ตแห งชาต 11 ประเด นการประเม นผล: การจ ดการความร ต วช ว ดท 13 ระด บความส าเร จของแผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นการจัดการความรู้ KNOWLEDGE MANAGEMENT (KM)การจ ดการความร (KM) การจ ดการความร (Knowledge Management, KM) ค การรวบรวมอ สร าง จ ดระเบ ยบ แลกเปล ยน และประย กต ใช ความร ในองค กร โดยพ ฒนาการจักาดรนวัตกรรมในสถาบันอุดมศึกษา กรณีึกษศา ...ประสานงานก บหน วยงานท ง ภาคร ฐและเอกชน 2) คณะฯ ม กลย ทธ ในการสน บสน นการสร างนว ตกรรม และ 3) ม ระบบ การสร างความร วมม อภายในคณะฯ ...

การจัดการความร ู้ด้านการว ิจัย - DRU

การจ ดการความร ด านการว จ ย ดร.ปาริชาต เสารยะวิเศษ* การนําการจัดการความร ู้ (KM – Knowledge management) มาใช้ในการว ิจัย (Research) ได้เป็นสิ่งทําได้ไม่ยากการจัดการความร ู ั ู - Civil Aviation Training Centerการจ ดการความร (KM.) (KM.) กระบวนการนํําทุุนป ญญา ไปสร าง มูลคู า & คุุณค า และเพิิ่มพููนทุุนป ญญาการจัดทําองค์ความร ู้ (Knowledge Management) .- ๒ - ว ตถ ประสงค ๑. เพ อรวบรวมองค ความร ท จ าเป นต อการร บรองแขกต างประเทศท กระจ ดกระจาย อย ในต วบ คคล ข อม ล ฯลฯ ให อย ในร ปแบบเอกสารหร อร ปแบบอ เล กทรอน ...

การจัดกดการความร (Knowledge Management) - wise

Knowledge Management หวข อก อการบรรยาย วส ยทยท ศน ปรศน ประเทศไทประเท ศน ปรศไท ศน ปรย พ.ศ. 2570 : Creative Economy การจ ดกดการความรกบการพฒ น ประเทศไทาคณภาพการบรหารจ ดกดการภาครฐการจดการความรั ู้สถาบันวจิัยวิทยาศาสตร ์สาธารณสุข ...ว ส ยท ศน "สร างและจ ดการองค ความร ด านวทยาศาสตร การแพทย อย างเป นระบบ เพอสน บสน นงานด านสาธารณส ข" โดยม 4 ประเด นย ทธศาสตร ค อสรุปองค์ความร ู้จากการจ ัดการก ิจกรรมช ุมชนนัก ...ก จกรรมการจ ดการความร ของ สจน. ประจ าป 2555 ได ด าเน นการจ ดก จกรรมช มชนน กปฏ บ ต (CoP) จ านวน 4 คร ง ในห วข อเร อง การพ ฒนาเทคโนโลย การป องก นและบ าบ ดน าเส ยจาก ...

การจัดกดการความร (Knowledge Management) - wise

Knowledge Management หวข อก อการบรรยาย วส ยทยท ศน ปรศน ประเทศไทประเท ศน ปรศไท ศน ปรย พ.ศ. 2570 : Creative Economy การจ ดกดการความรกบการพฒ น ประเทศไทาคณภาพการบรหารจ ดกดการภาครฐการจดการความรั ู้สถาบันวจิัยวิทยาศาสตร ์สาธารณสุข ...ว ส ยท ศน "สร างและจ ดการองค ความร ด านวทยาศาสตร การแพทย อย างเป นระบบ เพอสน บสน นงานด านสาธารณส ข" โดยม 4 ประเด นย ทธศาสตร ค อสรุปองค์ความร ู้จากการจ ัดการก ิจกรรมช ุมชนนัก ...ก จกรรมการจ ดการความร ของ สจน. ประจ าป 2555 ได ด าเน นการจ ดก จกรรมช มชนน กปฏ บ ต (CoP) จ านวน 4 คร ง ในห วข อเร อง การพ ฒนาเทคโนโลย การป องก นและบ าบ ดน าเส ยจาก ...