สิ่งที่เราเสนอให้กับผู้สนับสนุนของเรา

ที่หลงรักระบบนิเวศน์ ..

เหมืองหินปูนคุกคามพื้นที่เกษตรกรรมชั้นนำ

หรือนี่คือ. ขบวนการ 'ยึดที่ดินป่าไม้' นำไปออก ...เล ศศ กด คำคงศ กด ต งคำถามถ งเบ องหน าเบ องหล ง การร กทวงค นผ นป าก บชาวบ านเพ ยงแค 2 หม บ าน ในพ นท ท บซ อนก บคำขอประทานบ ตรเหม องถ านห น ในนามพ นท นำร องย ...รายงาน: ขุมทองเมืองเลย ไม่มียุติธรรม ไม่มีกากี .คด สาธารณะ เร องการปกป องบ านเก ด ภ เขา แม น ำ ท เอ อต อการดำรงช ว ตของผ คน 6 หม บ านจากการทำเหม องทองท สร างผลกระทบยาวนานน บ 10 ป ด วยการก อสร างกำแพงใจ 3 ...ต่อประทานบัตรเหมืองหินปูน ต.ลิดล จ.ยะลาท งน จากแผนท ภ ม ศาสตร พบว า พ นท ตามคำขอประทานบ ตรท 6/2558 ของบร ษ ท ศ ลาอ ตสาหกรรม จำก ด ไม ได อย ในเขตโบราณสถานภาพเข ยนส เขายะลา โดยม พ นท ตามคำขอประทานบ ..."บิ๊กตู่"รับปากดูแลสื่อ-ปชช.ถูกคุกคาม .'บิ๊กตู่' รับปากดูแล หลังนักสิทธิฯ-นักข่าว ถูกคุกคาม กรณีจัดเวทีฟังความเห็นขอประทานบัตรทำเหมืองแร่ที่พัทลุง

กสม. เร่งคุ้มครองสิทธิฯ 'กลุ่มค้านเหมืองหิน จ. ...

กสม. เร่งประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน "กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาเหล่าใหญ่-ผาจันได" ลงพื้นที่ร่วมสังเกตการณ์กิจกรรมนักปกป้องสเครือข่ายฯ เขาคูหา ร้องรัฐและบริษัทเหมืองแร่หยุด ...ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - เครือข่ายพิทักษ์สิทธิชุมชนเขาคูหา อ.รัตภูมิ เรียกร้องให้รัฐบาลไทย และบริษัทเหมืองแร่ยุติการใช้กฎหมายคุกคามต่อนัก ...เหมืองแร่ช่วยภัยแล้ง, 75/10 ถนนพระรามที่ 6 .19/02/2020 #เหม องแร ช วยภ ยแล ง สรข.๔ ลงพ นท เก บข อม ลการเตร ยมความพร อมรองร บสถานการณ ภ ยแล ง ของสถานประกอบการในพ นท ร บผ ดชอบ โดยเข าเก บข อม ลการนำน ำจากข ...

เดิน-ปิด-เหมืองหินสุวรรณคูหา ชาวบ้านสู้ต่อจนลม ...

เด น-ป ด-เหม องห นส วรรณค หา ชาวบ านส ต อจนลมหายใจส ดท าย ช นโยบายย ทธศาสตร แร ไม เห นช ว ตคน 9 ธ.ค.62 - เข าส ว นท 3 ของกล มชาวบ าน ของกล มอน ร กษ ป าช มชนเขาเหล า ...ดีเอสไอตามคดีแกนนำโรงโม่หินถูกฆ่า 4 ศพ25/11/2020· จากกรณ กล มอน ร กษ ป าช มชนเขาเหล าใหญ ผาจ นได ต.ดงมะไฟ อ.ส วรรณค หา จ.หนองบ ว ...'อธิบดีดีเอสไอ'ลงพื้นที่สืบสวนปมลอบสังหารอดีตแกนนำ ..."อธิบดีดีเอสไอ"ลงพื้นที่สืบสวนปมลอบสังหารอดีตแกนนำกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาเหล่าใหญ่-ผาจันได ต่อเนื่องเสียชีวิต4ราย เชื่อเหตุคัดค้าน ...การขุดการทำเหมืองหินปูนภ ม ป ญญาการทำเหม องฝาย โดย ช ชวาล ทองด เล ศ เหม องฝาย เป นภ ม ป ญญาในการจ ดการน ำสำหร บการเกษตรของช มชนในพ นท ภาคเหน อตอนบนท เร ยก ...Pita Limjaroenrat - พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ - .[ ถอดบทเร ยนเหม องแร นโยบายการพ ฒนาเศรษฐก จร ฐท ขาดด ลยภาพ ค ณภาพ และเสถ ยรภาพ สร างความเหล อมล ำไม เป นธรรม ] . ... [ ถอดบทเร ยนเหม องแร นโยบายการพ ฒนาเศร ...

iLaw.or.th - การจัดการป่าไม้ฉบับคสช. : .

แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 พ.ศ. ระบ ถ งป ญหาป าไม ว า พ นท ป าไม ของประเทศไทยม แนวโน มลดลงอย างต อเน อง ในป 2504 ไทยม พ นท ป าไม ร อยละ 53.3 ต อมา ...นักวิชาการชี้ ชนชั้นนำในเอเชียใช้ระบบอุปถัมภ์ ...เสวนาว ชาการ เร อง "ชนช นนำและแรงงานในเอเช ยตะว นออกเฉ ยงใต :องค ประกอบ โครงสร าง และพลว ตในย คเปล ยนผ าน" จ ดโดย ศ นย แม โขงศ กษา สถาบ นเอเช ยศ กษา จ ...สุริยะ ถก ก.เกษตร แก้ปัญหาทำเหมืองพื้นที่ ส.ป.ก. | .ส ร ยะ ตรวจเย ยม กพร. เน นนโยบายจ ดหาว ตถ ด บแก ภาคอ ตสาหกรรม เร งอำนวยความสะดวกผ ประกอบการ เตร ยมประสานกระทรวงเกษตร แก ป ญหาทำเหม องแร ในพ นท ส.ป.ก.การขุดการทำเหมืองหินปูนภ ม ป ญญาการทำเหม องฝาย โดย ช ชวาล ทองด เล ศ เหม องฝาย เป นภ ม ป ญญาในการจ ดการน ำสำหร บการเกษตรของช มชนในพ นท ภาคเหน อตอนบนท เร ยก ...โครงการเหมืองแร่ (Mining Project)การทำเหม องแร (Mining) เป นการทำอ ตสาหกรรมท เก ยวข องก บการสำรวจ และการนำทร พยากรแร ออกมาจากพ นโลก เพ อการใช ประโยชน ในล กษณะต างๆ การทำเหม องแร น บเป นอ ...กสม. เร่งคุ้มครองสิทธิฯ 'กลุ่มค้านเหมืองหิน จ. ...กสม. เร งประสานการค มครองส ทธ มน ษยชน "กล มอน ร กษ ป าช มชนเขาเหล าใหญ -ผาจ นได" ลงพ นท ร วมส งเกตการณ ก จกรรมน กปกป องส ทธ ฯ พร อมเฝ าระว ง และต ดตามการแก ...Environmental Management Accounting (EMA): .4.2 มาตรการในการชดเชยค าเส ยหายท อาจจะเก ดข นจากการทำ เหม องเป นมาตรการป องก นผลกระทบต อพ นท เกษตรกรรมบร เวณใกล เค ยงพ นท โครงการ โดยการเช าท ด นตามท ...มาตรการแก้ปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าไม้มาตรการแก ป ญหาการอย อาศ ยและทำก นในพ นท ป าไม ครม. เม อ 30 ม .ย. 2541 ได ม มต ให สำรวจร งวด แปลงท ด นในพ นท ป าสงวน ท ม ประชาชนเข าไปบ กร กทำก น ส วนท ม ร องรอยกา ...