สิ่งที่เราเสนอให้กับผู้สนับสนุนของเรา

ที่หลงรักระบบนิเวศน์ ..

มุมส่งต่อสำหรับเกษตรกร girobroyeur

ฝึกอบรมเกษตรกร มุ่งส่งเสริมทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ .ว นท 15 ส.ค. 2560 นายกฤษฎา วงค กำภ เลขาน การนายก อบจ.ฉะเช งเทรา เป นประธานในพ ธ เป ดโครงการส งเสร มอาช พตามแนวทางจ ดการทร พยากรเพ อการเกษตรท ย งย น (เกษตรท ...เกษตรฯออกมาตรฐานบังคับคุมผู้ผลิตเชื้อเห็ดเพื่อ ...เกษตรฯออกมาตรฐานบ งค บค มการผล ตเช อเห ดเพ อการค า ปล กผ ประกอบการเร งปร บต วระยะเปล ยนผ าน เร มบ งค บใช ต นป 61 ช สถานการณ ผล ต-ตลาดเห ดขยายต วเต บโตต ...รมว.เกษตรฯสั่งเร่งตอบข้อซักถามผู้แทนเกษตรกรปม3สาร ...รมว.เกษตรฯส งเร งตอบข อซ กถามผ แทนเกษตรกรปม3 สารเคม 30 ต ลาคม 2019 - 12:09 34 Less than a minute Facebook Twitter Google+ Share via Email Print ...กรมส่งเสริมการเกษตร จับมือ ม.แม่โจ้ สร้างนวัตกรรม ...เกษตรกรท สนใจการต ดช อผล เพ อให ได ลำไยค ณภาพ เกรด AA ช วงน สามารถนำไปปฏ บ ต ทดลองต ดช อผล/ต ดช อแบบเว นช องไฟ/ต ดแบบผสมผสาน ในสวนส ก 2-3 ต น แต ต องต ดช อผลท ...

เกษตรฯ จับมือ ซี.พี.ข้าวตราฉัตร เชื่อมโยงตลาด ...

"ประภัตร" นำ ก.เกษตรฯ จับมือ ซี.พี.ข้าวตราฉัตร เชื่อมโยงตลาด โครงการนาแปลงใหญ่ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรรวมกลุ่มกัน ...ระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรกลาง กรมส่งเสริม ...สำหร บคร วเร อนเกษตรกร | สำหร บ น ต บ คคล • แบบคำร องอ นๆ (ยกเล กคร วเร อนเกษตรกร/ปร บปร งข อม ลสมาช กคร วเร อน/เปล ยนห วหน าคร วเร อน ...เกษตรกรไทยส่งใบมะกรูดขายญี่ปุ่น ราคาเดียวทั้งปี ...ข นแท นสม นไพรเศรษฐก จอ กชน ดสำหร บ "มะกร ด" เพราะสามารถทำรายได ให เกษตรกรเป นกอบเป นกำ เฉกเช น มะกร ดต ดใบของ ค ณศ วาว ธ สงวนทร พย หร อ ค ณเก ง ชายหน มว ...

มุมเกษตร.. สหกรณ์ ฯ แม่สะเรียง ใช้หลัก "ซื้อนำตลาด ...

นายพ รกร พวงบ ตร ผ อำนวยการกล มส งเสร มสหกรณ 5 สำน กงานสหกรณ จ งหว ดแม ฮ องสอน เล าถ งแนวทางของสหกรณ การเกษตรแม สะเร ยง จำก ด ท รวบรวมผลผล ตกระเท ยมของ ...สรุปมติ และข้อสั่งการ CFO - KKPHOสร ปมต และข อส งการ การประช มคณะกรรมการพ ฒนาประส ทธ ภาพการเง นการคล ง (CFO) (พปง.)จ งหว ดขอนแก น ว นท 28 ม ถ นายน 2562 เวลา 08.30-16.30 น.มุมมองในการส่งเสริมเกษตรกรให้เป็นมืออาชีพเกษตรกรท อย ในศ นย ไปย งเกษตรกร รายอ นๆในพ นท จนเก ดเป นเคร อ ข าย "ค ชฌก ฏโมเดล" เป นการ ใช กระบวนการพ ฒนาสหกรณ ไป

มุมเกษตร.. สหกรณ์ ฯ แม่สะเรียง ใช้หลัก "ซื้อนำตลาด ...

นายพ รกร พวงบ ตร ผ อำนวยการกล มส งเสร มสหกรณ 5 สำน กงานสหกรณ จ งหว ดแม ฮ องสอน เล าถ งแนวทางของสหกรณ การเกษตรแม สะเร ยง จำก ด ท รวบรวมผลผล ตกระเท ยมของ ...สรุปมติ และข้อสั่งการ CFO - KKPHOสร ปมต และข อส งการ การประช มคณะกรรมการพ ฒนาประส ทธ ภาพการเง นการคล ง (CFO) (พปง.)จ งหว ดขอนแก น ว นท 28 ม ถ นายน 2562 เวลา 08.30-16.30 น.มุมมองในการส่งเสริมเกษตรกรให้เป็นมืออาชีพเกษตรกรท อย ในศ นย ไปย งเกษตรกร รายอ นๆในพ นท จนเก ดเป นเคร อ ข าย "ค ชฌก ฏโมเดล" เป นการ ใช กระบวนการพ ฒนาสหกรณ ไป